Mi nem hiszünk a fenntartható fejlődésben...

Mi a szűkös erőforrásokban hiszünk. Innovatív, megbízható műszaki megoldásainkkal segítünk Önöknek ezekkel gazdálkodni.

Víziközművek vagyonértékelése és gördülő fejlesztési terv készítése

Cégünk az elmúlt években több település viziközműveinek vagyonértékelését végezte el saját jogon, és kb. 60 település viziközműveinek vagyonértékelésében vett részt.

A közművek értékének, hosszú távú üzembiztonságának fenntartása, megőrzése elemi érdekünk, mely a közelmúltban jogszabályi kötelezettséggé is vált.
A 2011 évi CCIX. a víziközmű szolgáltatásról szóló törvény 12. § és 75 értelmében 2012. 07.15- től minden üzemeltetési szerződés kötelező melléklete a víziközművek vagyonértékelése.

A víziközmű törvény az alábbi, főbb határidőket állapítja meg:

 • 2012.07.15: a víziközművek vagyonértékelése minden új üzemeltetési és vagyonkezelési szerződés kötelező melléklete
 • 2013.01.01 – 2013.12.31: az önkormányzati vagy állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek tulajdonában lévő víziközművek az ellátásért felelős tulajdonába kerülnek.
 • 2015.12.31: az érvényben lévő üzemeltetési szerződések esetében a vagyonértékelés csatolásának utolsó időpontja.

Miért szükséges és hasznos a megfelelő műszaki és gazdasági megalapozottsággal elkészített közművagyon értékelés?

 • Hosszú távú biztonságos közüzemi szolgáltatást alapoz meg.
 • Hatékony közművagyon gazdálkodás alapadataként szolgál.
 • Közmű-üzemeltetési szerződések jogszabályban meghatározott kötelező mellékletét képezi.
 • A vagyonértékelés szerinti valós értéken szereplő közművagyon után a vonatkozó előírások értelmében az üzemeltető annak megfelelő bérleti díjat tartozik fizetni a tulajdonosnak, mely jelentős többletbevételt jelenthet számára.
 • A vagyonértékelésen alapuló költséghatékonysági elemzések (CBA) benyújtása által fokozható az egyes pályázati források támogatási intenzitása.
 • Megállapításra kerül a vagyonérték; rekonstrukciós forrásigények tervezését valósítja meg; vagyon és díjgazdálkodást megalapozó adatokat szolgáltat.

Milyen alapelvek alapján készül a vagyonértékelés?

 • Az alkalmazott komplex módszertan alappillére az adott objektumokra vonatkozó újraelőállítási érték meghatározása, és az avultsági mértékek hozzárendelése.
 • Műszaki felmérésen, és gazdasági elemzésen alapul
 • A vagyonértékelések a Több szempontú Integrált Közművagyon-értékelési Adatbázisra épített szoftver segítségével készülnek.

Az úgynevezett „Közművagyon-értékelési Piramis” a vagyonértékelés menetét lépéseit, azok egymásra épülését szemlélteti.

 

(0) Geodéziai felmérés Közmű alaptérképek előállítása
(1) Közműnyilvántartás, közműtérképek digitalizálása
(2) Objektumcsoportok azonosítása, meghatározása, eszközleltár
(3) Állapotfelmérés
(4) Állagmutatók meghatározása
(5) Pótlási értékek meghatározása
(6) Vagyonértékelés
(7) Vagyon és díjgazdálkodás

A TIKA és KÉK integráció előnyei:

 • A Klaszter és Tagvállalkozásai egyesített tapasztalati tömegére építő saját fejlesztésű, és bizonyítottan magas színvonalú adatbázisra támaszkodik
 • Az adatbeviteli és adatfeldolgozási struktúra magas minőségű szolgáltatást garantál
 • Az összehangolt adatbázisok és adatfeldolgozási folyamatok gyorsak és hatékonyak
 • A klaszter Tagvállalkozásai a műszaki állapotfelméréstől a vagyonleltár felállításán és dokumentálásán, a könyvvizsgálói auditon keresztül a vagyon- és díjgazdálkodásig teljes körű szolgáltatást nyújtanak
 • A Klaszter és Tagvállalkozásai a különféle víz- és csatorna, gáz, távhő és villamoshálózatok értékelését komplexen el tudják végezni

Az általunk kínált szolgáltatás finanszírozásának lehetőségei:

 • A közműtulajdonos saját erőforrásaiból finanszírozza a vagyonértékelés elkészítését
 • A közműtulajdonos a neki járó, az üzemetető által fizetendő bérleti díj terhére készítteti el a vagyonértékelést, melyet engedményezéssel az üzemeltető a vagyonértékelőnek fizet ki.
 • Amennyiben az adott közműhálózaton valamilyen, pályázati forrásból (pl: KEOP) társfinanszírozott fejlesztés zajlik, vagy ilyent terveznek, akkor a projekt támogatási intenzitásának növelésének következtében felszabaduló önerő (mely általában többsöröse a vagyonértékelés díjának) terhére finanszírozható a vagyonértékelés.

A Közművagyon-Értékelési Klaszterről és a módszertanról további információk a www.kozmuvagyon.hu weblapon találhatók.

Gördülő fejlesztési terv (GFT)

A gördülő fejlesztési terv (GFT) készítése minden viziközmű rendszer esetében kötelező. A GFT elkészítése komoly szakmai kihívás az Üzemeltető részére. A viziközmű törvényben előírt formai és tartalmi követelményekkel bíró vagyonértékelési szakvélemény jó alapja a GFT-nek, de az alapján is komoly mérnöki munkát igényel a GFT előállítása. Cégünk vállalja a viziközmű törvényben előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő vagyonértékelés megléte esetén annak GFT szemléletű feldolgozását, és egy olyan output dokumentum előállítását, amiből a GFT könnyen legenerálható. Ezt hívjuk GFT előkészítésnek, amit saját fejlesztésű szoftverrel végzünk, megrendelőink igényei szerint.